IKEJIME SUSHI EBI

Crane Bay ®

 

PACIFIC WHITE SUSHI EBI

Maneki ®

 
 

PACIFIC WHITE SUSHI EBI

Maneki® Value 

 

 

butterflied broken Sushi Ebi

Crane Bay®